Pravidla soutěží FotbalZprávy.cz na sociálních sítích

Na našich sociálních sítích čas od času pořádáme soutěže pro fotbalové fanoušky. Můžete v nich zdarma vyhrát například lístky na zápas, dres či podobné ceny. Přečtěte si kompletní pravidla pro účast a vyhodnocování.

Úplná pravidla spotřebitelských soutěží facebookové stránky Fotbal zprávy

Smyslem tohoto článku je úprava pravidel spotřebitelských soutěží pořádaných facebookovou stránkou Fotbal zprávy (dále jen „soutěž“). Toto je jediný dokument, který závazně upravuje pravidla uvedených soutěží. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků zveřejněných na webových stránkách FotbalZpravy.cz.

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost GTO Solutions, s.r.o. IČ: 24804177 se sídlem Na pomezí 1333/34, 150 00, Praha 5 - Košíře, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175772 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel soutěže neprovozuje ani jinak neorganizuje jakékoliv hazardní hry, ani nezprostředkovává či jiným způsobem se nepodílí na procesování jakýchkoliv plateb.

2. Termín a místo soutěže

Soutěže probíhají na území České republiky v termínech oznámených na facebookové stránce Fotbal zprávy.

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, plně svéprávná osoba, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora soutěže, jakož i osoby blízké pořadateli a organizátorovi nebo ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout, v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže

Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že splní podmínky účasti v soutěži, které jsou specifikovány v příspěvku oznamujícím každou jednotlivou soutěž. Současně je srozuměn s tím, že pro vyhodnocení soutěže je nutné předat pořadateli soutěže své osobní údaje, jejichž zpracování se řídí bodem 7 těchto pravidel.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou specifikovány v příspěvku oznamujícím každou jednotlivou soutěž.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána nebo zaslána. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži.

Není přípustné jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

6. Vyhodnocení soutěže

Každá jednotlivá soutěž bude vyhodnocena dle pravidel uvedených v příspěvku oznamujícím soutěž. Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v této soutěži a poskytnutím osobních údajů dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával pořadatel jeho osobní údaje.

Účelem je vyhodnocení soutěže, umožnění předání výhry a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Pořadatel může zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých reklamních nabídkách. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a řídí se pravidly pro zpracování osobních údajů zvedenými na internetové stránce: https://www.fotbalzpravy.cz/stranky/zpracovani-osobnich-udaju-a-cookies_5_stranka.html

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.